F 1144 Prakt KARLSTAD 1 13.10.80 | Nord-Filateli HB